Általános szerződési feltételei

Hatályos: 2023. augusztus 1. napjától


1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészt a Kocsiguru Flotta Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-399632; székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 146/D; adószám: 27830415-2-43; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail: autokolcsonzes@kocsiguru.hu, webcím: https://autoberles.kocsiguru.hu/, a továbbiakban: „Bérbeadó”) másrészt a Kocsiguru Flotta Kft-vel, jelen ÁSZF tárgya szerint szerződő félre (a továbbiakban: „Bérlő”, míg a Bérbeadó és a Bérlő együtt „Felek”, külön-külön: „Fél”) terjednek ki.

1.2. A jelen ÁSZF a Bérbeadó és a Bérlő jogait és kötelezettségeit és a Felek bérleti jogviszonyának részletszabályait tartalmazza a Bérbeadó által a https://autoberles.kocsiguru.hu/ honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) bérbe adott gépjárművek (a továbbiakban: „Bérautó”) bérleti jogviszonyával kapcsolatosan.  

1.3. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során tett ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő és a Felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.4. Jelen ÁSZF‐től történő bármely eltérés – amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – kizárólag a Bérbeadó és a Bérlő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között létrejött írásbeli szerződés, valamint az elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik Fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik Fél címére, vagy elektronikus levélcímére (e-mail) kell elküldeni. A Bérbeadó levelezési címének és e-mail címének a Bérbeadó eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen ÁSZF-ben közzétett címek tekintendők.

1.5. Jelen ÁSZF kiterjed a fogyasztóra, valamint a gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű Bérlőre is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. A Bérbeadóval szerződő Fél, szerződéskötésre irányuló nyilatkozatával szerződéskötési képességének fennállásáról is nyilatkozik és kijelenti, hogy a szerződés megkötésére saját neve alatt jogosult és hogy a szerződés teljesüléséhez nincs szükség semmilyen harmadik személy belegyezésére, vagy jóváhagyására.


2. Fogalommeghatározások

2.1. A bérbeadó

Név: Kocsiguru Flotta Kft.
Cím: 1112 Budapest Budaörsi út 146/D
Adószám: 27830415-2-43 
CGJ.:01-09-399632
E-mail: autokolcsonzes@kocsiguru.hu

2.2. A bérlő

Bérlő alatt a szerződést e minőségében aláíró egy vagy több személyt kell érteni. Több bérlő esetén bérlők a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen kötelesek helyt állni.

2.3. Bérautó

A bérbeadó által bérlő részére a bérleti jogviszony teljesítésére átadott Bérautó, amelynek azonosító adatait az egyedi bérleti szerződés tartalmazza. A bérlő az egyedi bérleti szerződésben szereplő kezdő kilométeróra-állást – annak megtekintését követően – a bérleti szerződés aláírásával elismeri és igazolja.

3. Az ÁSZF tárgya

3.1. Az ÁSZF tárgya a Bérbeadó Honlapján a „Bérautóink” menüpont alatt megtalálható Bérautók Bérlő részére történő bérbeadása, azaz a bérbeadás folyamatának és részletszabályainak meghatározása, rögzítése.

3.2. Szerződéskötés folyamata, a Szerződés létrejötte

3.2.1. A Bérlő a Honlapon a „Bérautóink” menüpontra kattintva tekintheti meg a Bérbeadó által kínált Bérautókat, továbbá azok paramétereit, leírását, bérleti díját.

3.2.2. Bérlő a kiválasztott Bérautót a „Lefoglalom!” gombra kattintva foglalhatja le, majd ezt követően nyílik lehetősége a Bérlőnek megadni a kiválasztott Bérautó átvételének és visszavételének dátumát, továbbá az átvétel és a visszavétel helyszínét.

3.2.3. Az átadás-átvétel időpontjának rögzítését követően nyílik lehetősége a Bérlőnek esetleges kuponkódját felhasználni, továbbá a Bérlő az alábbi extrák közül választhat felár ellenében:

- Gyerekülés
- Hólánc
- Tetőbox
- Kisállat szállítása
- Ülésmagasító gyerekülés
- Economy biztosítás csomag (Üveg /tükör/ Gumi / Kárpit / Felni/Antenna)
- Prémium biztosítás csomag (töréskár / lopás / kulcselvesztés)

3.2.4. A 3.2.2. és 3.2.3. pontban rögzített lépéseket követően a Bérlő ismételten a „Tovább” gombra kattintva egy „adatbekérő” felületre jut, ahol az alábbi adatokat, információkat köteles megadni a foglalás véglegesítéséhez:

- Név előtag (pl.: Dr.)
- Név (vezetéknév és keresztnév)
- E-mail cím
- Telefonszám
- Cím (utca, házszám, város, irányítószám, megye, ország)
- Foglalással kapcsolatos esetleges megjegyzések
- Számlaigénylés esetén számlázási adatok (cégnév, adószám, e-mail, telefonszám, cím)
- Vezetői engedély adatai (név, sofőr születési ideje)
- Fizetési mód kiválasztása (átutalás az autó átvételét megelőzően, készpénzes fizetés az autó átvételekor, bankkártyás fizetés Stripe-pel)

3.2.5. A Bérlő a 3.2.4. pontban felsorolt adatok megadását követően a „Foglalás megerősítése” gombra kattintva erősítheti meg foglalását. A foglalás megerősítését követően a Bérlő a foglalás során általa megadott e-mail címre egy automatikus megerősítő e-mailt kap, melyben röviden összegzésre kerül foglalása.

3.2.6. A Bérlő foglalását a „Saját Foglalásom” menüpont alatt e-mail címének és a foglalás hivatkozási azonosítójának megadásával bármikor megtekintheti.

3.2.7. A bérleti szerződést érintő bármely nyilatkozat kizárólag írásban (e-mail is) tehető érvényesen. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen valótlan adat szerződésbe foglalása a Bérlő teljes kártérítési felelősségét vonja maga után. 

3.3. A létrejött szerződés módosítása

3.3.1. A már létrejött Szerződést a Bérlő kizárólag abban az esetben módosíthatja, amennyiben a módosítás nem eredményez határidőbeli módosulást, árcsökkenést vagy árnövekedést, valamint többletköltséget. A Bérbeadó azonban jogosult a kitűzött időpontok megváltoztatására azzal azonban, hogy erről legkésőbb 24 órával előbb értesítenie kell a Bérlőt.

3.3.1. A Szerződést a Bérbeadó a teljesítés megkezdése előtt a Bérlő által szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok alapján teljesíti.

3.3.2. A Bérbeadó kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult a Szerződést megváltoztatni, míg minden más esetben a Szerződés megváltoztatásáról haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bérlőt.


4. Bérlő jogai és kötelezettségei

4.1. A Bérlő vállalja, hogy a Bérleti szerződés Bérbeadó általi teljesítéséhez szükséges adatokat a Bérbeadó rendelkezésére bocsátja.

4.2. Bérlő vállalja, hogy a meghatározott bérleti díjat megfizeti.

4.3. A Bérlő a Bérautó használata során köteles betartani a jelen ÁSZF 6. pontjában rögzített szabályokat, követelményeket.

4.4. Amennyiben a Bérlő a bérleti díj megfizetése tekintetében kiállított számlában vagy díjbekérőben megállapított fizetési határidőben nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a fizetési határidőt követő napon a Szerződés érdekmúlásra tekintet nélkül megszűnik és a Bérbeadót semmilyen teljesítési, vagy helytállási kötelezettség nem terheli.

4.5. A Bérlő jogosult elállni a szerződéstől, azonban a Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti időszak kezdetét megelőző 72 órán belül, de a 48 órát megelőzően áll el, a Bérbeadó a bérleti díj 50%-ra jogosult, abban az esetben pedig, ha a bérleti időszak kezdetét megelőző 48 órán belül történik a Bérlő elállása, bérleti díj összegének 100%-ra jogosult Bérbeadó.

4.6. A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a bérleti időtartam utólagos rövidítése esetén kizárólag a hátralévő időszakra szóló bérleti díj 50%-át fizeti vissza részére a Bérbeadó.


5. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

5.1. A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő részére a Szolgáltatást teljesíti, vagyis a Bérlő által választott Bérautót a bérleti szerződés időtartamára a Bérlő részére átadja.

5.2. A Bérbeadónak mindaddig joga van a teljesítést megtagadni, amíg a Bérlő nem biztosítja a teljesítéshez szükséges információkat.

5.3. A Bérbeadó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

5.4. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel azért, ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, vagy terhesebbé. Ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, akkor a Felek viselik saját költségeiket. Ha vis maior miatt válik a teljesítés terhesebbé, akkor minden ebből származó többletköltség a Bérlőt terheli, kivéve, ha a Bérlő erre hivatkozással áll el a szerződéstől, amely esetben a Bérbeadónál jelentkező szerződéskötés költségeit meg kell térítenie.

5.5. Bérbeadónak akadályoztatás esetén jogában áll kategória azonos gépjárművet változatlan feltételekkel a Bérlőnek átadni. Ha Bérbeadó azonos kategóriájú gépjárművet nem tud biztosítani, akkor magasabb kategóriát biztosít, amit a Bérlő nem köteles elfogadni és a Bérbeadó visszafizeti a bérleti díjat és az óvadékot(kauciót). Amennyiben alacsonyabb díjú gépjárművet tud csak biztosítani, akkor a bérleti díjból a különbözetet visszafizeti a bérlet lejárta után.


6. Kellékszavatosságra, valamint szolgáltatásszavatosságra vonatkozó szabályok

6.1. A Bérbeadó a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Bérlő részére.

6.2. Kellékszavatosság

6.2.1. A Bérlő hibás teljesítés esetén a Bérbeadóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2.2. A Bérlő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet javítást vagy cserélést, kivéve, ha az ezek közül a Bérlő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Bérbeadó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a hibát a vállalkozás költségére a Bérlő is kijavíttathatja A Bérbeadó előzetes jóváhagyásával vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat. A Bérlő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Bérlő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Bérbeadó adott okot.

6.2.3. A Bérlő a Bérbeadóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.2.4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Bérlőnek kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Bérlő igazolja, hogy a Szolgáltatást a Bérbeadótól vette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Bérlő köteles bizonyítani, hogy a Bérlő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


7. A bérautó használatának szabályai, tiltott tevékenységek.

7.1. A bérautót kizárólag érvényes jogosítvánnyal rendelkező bérlő és a szerződésben engedélyezett jogi vagy természetes 20-év feletti személy személy(ek), a KRESZ előírásainak megfelelően, vezetésre alkalmas állapotban vezethetik. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

7.2. Bérlő köteles a bérautót, annak felszereléseit és tartozékait rendeltetésszerüen használni, kímélni, a közlekedési szabályokat és parkolási előírásokat maradéktalanul betartani. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles. 

7.3. Bérlő a bérautóval az Európai Unió határán kívülre utazni csak abban az esetben jogosult, ha erről a felek az egyedi bérleti szerződésben megállapodtak. Amennyiben bérlő jelen rendelkezést megszegi, köteles nettó 100.000 Ft összegű kötbért fizetni bérbeadó részére, köteles továbbá megtéríteni bérbeadó részére a szerződés megszegésének következtében előálló valamennyi költséget, illetve a bérautóban bármilyen okból bekövetkezett vagy a bérbeadónál felmerült minden kárt.

7,4. Bérlő a bérautót áruszállításra kizárólag a bérbeadó írásbeli engedélyével használhatja. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles. 

7.5. Tilos a bérautóval más járművet vontatni; azt autósportrendezvényen nevezni, használni vagy tesztcélokra igénybe venni. Tilos a bérautóval az országhatárat illegálisan átlépni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

7.6. Bérlő köteles a bérautót minden esetben lezárni, a bérautóba szerelt vagyonvédelmi berendezéseket üzembe helyezni, rendeltetésszerű működésükről meggyőződni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

7.7. Tilos a bérautó indítókulcsait, forgalmi engedélyét, a bérleti szerződést, illetve a navigációs készüléket a bérautóban hagyni. Bérlő köteles a bérautó kulcsait, forgalmi engedélyét, okmányait megőrizni, rongálódástól megóvni, és gondoskodni arról, hogy azok semmilyen körülmények között ne kerüljenek ki az őrizetéből. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

7.8. Bérlő köteles a bérautó üzemanyagtankjába az előírt fajtájú és minőségű üzemanyagot tankolni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

 7.9. Bérlő köteles a bérautó üzembiztonságát, különösen a hűtővízfolyadék szintjét, a motor és sebességváltó olajszintjét folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén utántölteni. Bérlő köteles a bérautót a Bérautó műszerfal jelzése szerint a szervizelés idejére szervizelés céljára a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

7.10. A bérbeadó a kötelező szerviz idejére csereautót bocsáthat a bérlő rendelkezésére a mobilitásának biztosítására. A bérleti szerződés rendelkezései csereautó biztosítása esetén is változatlanul érvényesek. 

7.11. A bérautóban a dohányzás szigorúan tilos. Ennek a kötelezettségnek a megszegése esetén 500.000,- Ft kötbér fizetésére köteles a bérlő.


8. Bérleti díj, biztosítékok, fizetési és egyéb pénzügyi feltételek

8.1. A bérleti díj, valamint az óvadék (kaució) megfizetése tekintetében Bérlő az alábbi fizetési módok közül jogosult választani:

- átutalás az autó átvételét megelőzően,
- készpénzes fizetés az autó átvételekor,
- bankkártyás fizetés Stripe-pel

8.1. A bérleti díj magában foglalja a bérautó, a kötelező biztosítást, cégautó-adót, regisztrációs díjat, a finanszírozás és értékcsökkenés díjait. A bérleti díj nem, vagy szerződés szerint tartalmazhatja a káresemény fedezet díját, az esetleges plusz sofőrök díját, az üzemanyag költséget, a parkolási díjakat, a belföldi és külföldi úthasználati díjakat, az esetleges túlfutás költségeit.

8.2. A bérlő részére a bérautó üzemanyaggal és kenőanyaggal feltöltve kerül átadásra. A bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő viseli a bérautó rendeltetésszerű használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl. üzemanyag-, úthasználati- és parkolási költségek). 

8.3. Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék (kaució) fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a bérlő által esetlegesen bérbeadónak okozott károkért. A bérbeadó jogosult a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelését (beleértve a késedelmi kamatot, kötbért és kárt) az óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni. Bérbeadó szerződésszegéskor nyomban rendelkezhet az óvadékkal, abból közvetlenül – bírói út igénybevétele nélkül – kielégítést kereshet. Amennyiben a kielégítést követően a jogviszony a felek között fennmarad, bérlő köteles az óvadék kiegészítésére vagy pótlására, a bérbeadói felhívást követő 24 órán belül. Amennyiben az óvadék nem kerül pótlásra, illetve kiegészítésre, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

8.4. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve ha bérlő szerződésszegése miatt bérbeadónak kára keletkezett, vagy bérlő kötbér fizetésére köteles, vagy bérlőnek egyéb, a bérleti jogviszonyból fakadó tartozása áll fenn bérbeadóval szemben. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan a felek egymással el nem számoltak. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni. 

8.5. A bérlő a bérleti díjat, óvadékot és az egyéb költségeket köteles megfizetni ellenkező megállapodás hiányában – az átvételkor történő készpénzes fizetés esetét kivéve – a foglalást követő 24 órán (1 nap) belül. 

8.6. Amennyiben a bérlő fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy napi 1 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a bérbeadónak. Bérbeadó kárigénye esetén bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni bérbeadónak.


9. A bérlet időtartama, a bérautó visszaadása

9.1. A bérlet határozott időtartamra szól, annak időtartama minimum 24 óra. Amennyiben a Bérlő által kiválasztott időtartam letelik, a Szerződés megszűnik és nem válik automatikusan határozatlan tartamú szerződéssé.

9.2. A gépkocsi a bérleti díj és az óvadék (kaució) előzetes kifizetése utána adható át a Bérlő használatára. Ezen rendelkezés alól egyedüli kivétel a több havi használat esete, ugyanis ezesetben az első havi díjat és az óvadékot kell előre megfizetnie a Bérlőnek, majd ezt követően a további hónapokban a következő 30 nap megkezdése előtt, előre fizetéssel kell teljesíteni.

9.3. Bérlő köteles a bérautót az egyedi bérleti szerződésben rögzített időpontban visszaadni bérbeadó részére. Bérbeadó 59 percet el nem érő visszaadási késedelem esetén nem számít fel külön költséget, azonban az 59 percet meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további egy teljes napi bérleti díj kerül felszámításra, melynek megfizetésére bérlő köteles.

9.4. Bérlő köteles a bérautót (felszereléseivel, tartozékaival és okmányaival együtt) az egyedi bérleti szerződésben rögzített időpontban tele tankkal, tisztán, kifogástalan állapotban visszaadni bérbeadónak a bérbeadó székhelyén vagy a bérbeadóval előre egyeztetett és a bérbeadó által írásban elfogadott helyen. Amennyiben a bérbeadó egyéb visszaadási helyet elfogad, a bérbeadó jogosult az egyedi bérleti szerződés szerinti kilométerdíj, mint visszaszállítási költség felszámítására.

9.5. A bérautó átadása és átvétele csak munkanapokon, reggel 09.00 óra és délután 16.30 óra között lehetséges, kivéve, ha a felek az egyedi bérleti szerződésben más időpontot határoztak meg. Ebben az esetben a bérlő kötelezettséget vállal a délután 16.30 óra és reggel 09.00 óra közötti bérautó átadás vagy visszavétel egyedi bérleti szerződés szerinti díjának megfizetésére (nyitvatartási időn túli szolgáltatás díja). 

9.6. A bérleti idő meghosszabbítását a bérlet lejárata előtt 48 órával írásban köteles a bérlő engedélyeztetni a bérbeadóval. A bérleti szerződés csak akkor hosszabbodik meg, ha a hosszabbítást bérbeadó írásban, e-mailben visszaigazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó nem köteles a szerződést meghosszabbítani. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerződés az eredeti időpont bekövetkeztével megszűnik.

9.7. A bérautó bérleti időn túli, bérbeadó engedélye nélküli használata, továbbá azonnali hatályú felmondás esetén a bérlő a bérleti szerződés megszűnésének időpontjától köteles a bérautó tényleges visszaadásáig a bérleti díj kétszeresének megfelelő használati díjat fizetni a bérbeadónak. Amennyiben bérlő a bérautót a bérleti idő lejáratát követő 24 óra elteltével sem adja vissza bérbeadónak, a használati díjon túl köteles nettó 100.000 Ft összegű kötbért fizetni, köteles továbbá megtéríteni bérbeadó részére a késedelemből származó valamennyi költséget (pl. a bérautó felkutatása, elszállítása), illetve a bérautóban bármilyen okból bekövetkezett kárt.

9.8. A bérautóval kapcsolatban a bérbeadóval szemben érvényesített úthasználati vagy parkolási díj / pótdíj / büntetés / közlekedési bírság esetén, bérbeadó a vele történt közlés után jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a bérautót a bérlő költségére felkutatni, a bérbeadó székhelyére a bérlő költségére szállíttatani.


10. A Bérlő felelőssége, káresemény fedezet

10.1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

 A Bérautó rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással. Magyarország területén bekövetkező kár esetén a bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy köteles minden esetben rendőrségi helyszíni intézkedést kérni és ennek jegyzőkönyvét, illetve az eljárás során keletkezett határozatokat, továbbá a káreseményben részes felek által szabályosan és hiánytalanul kitöltött és aláírt európai formátumú baleseti bejelentőt a bérbeadónak haladéktalanul átadni. A baleseti bejelentőnek minden esetben tartalmaznia kell a károkozó felelősségelismerő nyilatkozatát. Magyarország területén kívül bekövetkezett kár esetén a bérlő köteles a fentieken túl beszerezni a balesetben részes felek felelősségbiztosítójának érvényes fedezetigazolását is. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles. 

10.2. A bérlő kötelezettségei baleset és kár esetén, káresemény fedezet 

A bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy baleset vagy a Bérautót ért bármilyen egyéb kár (pl. lopáskár, rongálás) esetén köteles haladéktalanul, de értesíteni a bérbeadót és a rendőrséget, köteles továbbá a baleset vagy káresemény részeseit és tanúit nevük, lakóhelyük és telefonszámuk szerint jegyzőkönyveztetni. A bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy harmadik személynek kárnyilatkozatot nem adhat át a bérbeadó helyett, illetve terhére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet, a szükséges javítási intézkedéseket minden esetben kizárólag a bérbeadó jogosult kezdeményezni, a bérlő segítő közreműködésével. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles. 

A Casco önrész mértéke 10%, de minimum 100.000 Ft, amit a Bérlőnek ki kell fizetnie.

A Bérautó mozgásképtelensége esetén a bérlő vagy a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy köteles a Bérautót a bérbeadó utasítása szerint a legközelebbi biztonságos tároló helyre szállítani, ennek megtörténtéig a Bérautó őrizetéről köteles gondoskodni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

Amennyiben a kárt a bérlő nem szándékosan okozta, a bérlő kártérítési felelőssége – a bérleti szerződésben meghatározott kivételekkel – töréskár esetén a bérleti szerződésben meghatározott önrész mértékéig terjed. A jármű gazdaságos javíthatósága esetén a javítási költség megállapítása a bérbeadó által megbízott javító AUDATEX rendszerű javítási árajánlata alapján történik. Amennyiben a javítási költség várható összege az árajánlat alapján a jármű káridőponti forgalmi értékének 65 %-át meghaladja, és a jármű javítása nem gazdaságos (totálkár), a járműkár összege a jármű gyártási éve alapján az EUROTAX árjegyzék szerinti káridőponti forgalmi értékének és roncsértékének különbözete. A roncsértéket a felek a bérbeadó által a maradványra beszerzett legalább három piaci vételi ajánlat közül a legmagasabb összegű ajánlat összegében fogadják el.

 Szándékos károkozás esetében a bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni. A bérlő minden esetben köteles teljes egészében megtéríteni a kerék-, gumiabroncs-, futómű-, alváz-, külső tükör-, antennakárokat, valamint a Bérautó belső terének és csomagterének nem baleseti eredetű kárait. A bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a Bérautót alkohol, kábítószer, gyógyszer vagy egyéb bódító szer által befolyásolt állapotban vezették, a Bérautót nem a szerződésben engedélyezett sofőrként megjelölt személy vezette, továbbá hűtő- vagy kenőfolyadékok szintcsökkenése vagy elfolyása miatti kár esetén, valamint ha a kár versenyszerű vagy tesztjellegű tevékenység vagy más jármű vontatása közben keletkezett. A bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a bérlő a Bérautó forgalmi engedélyét vagy kulcsait nem szolgáltatja vissza, illetve ha a Bérautó kulcsairól másolás történt.

 A Bérautó ellopása vagy elrablása (együtt: lopáskár) esetén a bérlő köteles megtéríteni a jármű gyártási éve alapján az EUROTAX árjegyzék szerinti káridőponti forgalmi értékét, kivéve, ha a felek a bérleti szerződésben ettől eltérően állapodtak meg. A feleknek a lopáskárra vonatkozóan a bérleti szerződésbe foglalt eltérő megállapodása esetén a bérlő helytállási kötelezettsége a bérleti szerződésben meghatározott kivételekkel a bérleti szerződésben meghatározott önrész mértékéig terjed. Bérlő tudomásul veszi, hogy lopáskár esetén a bérbeadó a jármű kulcsait szakértővel megvizsgáltatja.

 Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a biztosító által meg nem térített összeget a bérlő köteles megfizetni bérbeadó részére.

 Amennyiben a bérlő a bérleti szerződés bármely rendelkezését megszegi, a feleknek a bérlő felelősségének korlátozására vonatkozó megállapodása (részleges vagy teljes önrész-megváltás) hatályát veszti és a bérlő a teljes kár megtérítésére köteles.

 A bérlő köteles a közlekedési szabályok megsértése miatti büntetéseket, bírságokat, parkolási- és úthasználati díjakat, pótdíjakat és a bármely okból szükségessé váló szakvélemények költségeit megfizetni bérbeadó részére, az alkalmanként fizetendő 12.500-Ft+áfa adminisztrációs költséggel együtt. 


11. A Bérautó meghibásodása

11.1. A Bérautó bármilyen meghibásodása esetén bérlő köteles a bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a bérbeadót a kilométeróra meghibásodásáról is. Ha a bejelentés elmarad, vagy a kilométer-számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módon kiiktatják vagy kikapcsolják, a bérlő a bérlet teljes időtartamára kétszeres összegű bérleti díjat köteles megfizetni kötbérként.

11.2. A meghibásodott Bérautón a bérbeadó hozzájárulása nélkül semmilyen javítás vagy beavatkozás nem végezhető. A Bérautó mozgásképtelensége esetén a bérlő köteles a Bérautót a bérbeadó utasítása szerint a legközelebbi biztonságos tároló helyre szállíttatni, ennek megtörténtéig a Bérautó őrizetéről gondoskodni. A jelen pont megszegése esetén bérlő a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítésére köteles.

11.3. Amennyiben a bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a javítást a bérlő végeztesse el, a bérlő köteles a javításról a szakszerviz által a bérbeadó nevére és címére kiállított számlát és valamennyi kicserélt alkatrészt a bérbeadónak átadni, amelynek elmulasztása esetén a bérbeadó a javítási költséget nem téríti meg. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó kizárólag a Bérautó rendeltetésszerű használata mellett bekövetkező meghibásodása miatti javítás költséget vállalja, amennyiben a bérlő a bérleti szerződés valamennyi rendelkezésének maradéktalanul eleget tett és csak addig a mértékig, amilyen mértékig a javítást a közlekedés és az üzemeltetés biztonsága megköveteli. A Bérautó meghibásodása esetére a bérbeadó kizárja a felelősségét minden közvetlen és következményes kárra vagy költségre, amelyek azon ok miatt keletkeztek, hogy a Bérautó meghibásodása miatt a bérlő bármely határidőt, cselekményt vagy nyilatkozatot késedelmesen tejesített vagy elmulasztott.

11. 4. A bérbeadó a Budapest területén található és rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott Bérautó 48 órán belüli megjavítását munkanapokon vállalja, illetve amennyiben ez nem lehetséges, további 24 órán belül csereautót biztosíthat. 


12. A panaszkezelés általános szabályai

12.1. A vállalkozás (Bérbeadó) köteles a fogyasztót (Bérlő) tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

12.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

12.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

12.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

12.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet Szolgáltatás Igénybevevője személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

12.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

12.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

12.8. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

12.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

12.10. Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

12.11. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

12.12. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

12.13. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

12.14. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

12.15. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,
b) dolog azonosításához szükséges adatokat,
c) dolog átvételének időpontját,
d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

12.16. Fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

12.17. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül köteles elvégezni.

12.18. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31, Iratleadási időpontok: hétfő: 8.30-16.30, kedd: 8.30-16.30, szerda: 8.30-16.30, csütörtök: 8.30-18.00, péntek: 8.30-13.30, Tanácsadási időpontok: hétfő: 12:30-16:30, szerda: 12:30-16:30.

12.19. Panasza esetén lehetősége van vásárlónak a lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

12.20. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a Szolgáltatás minőségével, a Szolgáltatás biztonságosságával, a Szolgáltatásfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

12.21. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

12.22. A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

12.23. A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
c) ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítvány,
h) a fogyasztó aláírását.

12.24. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

12.25. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

12.26. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

12.27. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

12.28. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

12.29. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

12.30. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt:

A tanács az eljárást megszünteti,
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

12.31. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

12.32. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

12.33. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

12.34. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

12.35. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado

12.36. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr


13. . Záró rendelkezések

13.1. Ezen ÁSZF rendelkezései 2023. augusztus 1. napjától érvényesek, és az ezt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A szerződéskötés magyar lehetséges. Bérbeadó az ÁSZF változásának jogát fenntartja; a módosításokat a weboldalon közzéteszi. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, a jogvitákra a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

13.2. Ezen ÁSZF rendelkezései azokra a szerződésekre is vonatkoznak, amelyeket a Felek nem a Honlapon elektronikus úton, hanem egyedileg kötnek meg.

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.


KÁRESEMÉNY FEDEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ

A Kocsiguru Flotta Kft a jelen összefoglalóban mutatja be közérthetően a gépjármű bérléskor igénybe vehető káresemény fedezeti lehetőségeket és azok előnyeit, valamint hogy az egyes lehetőségek a káreseményekre milyen fedezetet nyújtanak.

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás KGFB

Mire nyújt fedezetet?

Jogszabály által előírt kötelező biztosítás, mely fedezetet nyújt más személynek vagy más személy tulajdonában a bérlő által okozott sérülés vagy kár esetén.

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás csak abban az esetben érvényes, amennyiben a használó minden esetben együttműködik a káresemény során és azt követően, és a káresemény rendezéséhez szükséges minden információt és iratot rendelkezésre bocsát.

Mire nem nyújt fedezetet?

Bérelt gépjármű lopás vagy lopási kísérlet. Önhibás káresemény esetén a bérautóban keletkező (törés)kárra. Személyes tulajdonok gépjárműből történő ellopása. Gépjárművezető sérülése vagy halála. Gépjármű félretankolása.

Töréskárra és lopáskárra vonatkozó fedezetek

Mire nyújt fedezetet?

Önhibás káreseményből eredő töréskár vagy lopáskár esetén a bérautóban keletkezett kár fedezetéül szolgál, kivéve az önrész mértékét. A káreseményenkénti önrész mértékét töréskár és lopáskár esetén minden esetben a bérleti szerződés szabályozza.

Lopáskár esetén a gépjármű értéke a bruttó beszerzési ár alapján kerül meghatározásra.

Mire nem nyújt fedezetet?

Az önrész összegére. Nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, gumik, tükrök, más letörhető külső alkatrészek, antenna sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve a gépjármű belső terében keletkezett kárt.

Ha a bérlő a gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel nem védi a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben nem zárja be, a gépjárműben értéket hagy, a gépjármű magára hagyásakor nem tanúsít fokozott körültekintést.

Nem nyújt fedezetet, ha a bérlő a bérautó kulcsát vagy az autó iratait a bérautóban hagyta, így a lopás követően nem tudja átadni azokat a bérbeadónak.

Félretankolás esetén.


PDF Formátum: